O Fundacji/About Foundation

Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest organizowanie warsztatów i koncertów muzyki współczesnej. Znaczna część koncertów Fundacji organizowana jest według formuły partycypacyjnej: obok wykonań ważnych pozycji muzyki XX i XXI wieku oraz nowych, najczęściej zamówionych przez Fundację kompozycji w programach znajdują się utwory na zespoły złożone ze współdziałających ze sobą amatorów (przeważnie młodzieży) i muzyków profesjonalnych. Taki charakter mają cykle koncertów/warsztatów „Dźwiękowisko”‚ i „Warszawskie Dźwiękowisko”. Współpracują z nami czołowi polscy kompozytorzy i wykonawcy specjalizujący się w nowej muzyce.

„Harmonies and Noises” Music Foundation was founded in 2012. The most important objectives are organisation of contemporary music workshops and concerts. Many of the Foundation’s events are organised according to participatory formula: concert programmes include outstanding works of 20. and 21. centuries and new compositions as well as works for joint forces of professional musicians and young amateurs. These activities take place mainly in our concert/workshop series: „Dźwiękowisko” („Sonic Playground”) and „Warszawskie Dźwiękowisko” („Warsaw Sonic Playground”). The Foundation cooperates with leading Polish composers and new music performers.

Zarząd Fundacji/Foundation’s Board:

Kwiatkowski Krzysztof Prezes/President
Kozera Bartłomiej Sekretarz/Secretary
Kwiatkowska Anna Wiceprezes/VicePresident
Wojciechowski Sławomir Wiceprezes/VicePresident

Adres/Address:

Idzikowskiego 57
05-070 Sulejówek
Polska/Poland

Kontakt/Contact:

Krzysztof Kwiatkowski
telefon: (+48) 694 693934
E-mail: harmoniehalasy@gmail.com

~

Statut Fundacji:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Wrzoska w kancelarii notarialnej w Sulejówku w województwie mazowieckim przy ulicy Ogińskiego nr 7b, w dniu 8 listopada 2012 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Sulejówek, powiat miński.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i koncertowa w zakresie muzyki współczesnej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie warsztatów dotyczących muzyki współczesnej dla dzieci, młodzieży i amatorów,

organizowanie i udział w wydarzeniach promujących muzyków i zmierzających do podniesienia kultury wykonawstwa muzyki współczesnej,

organizowanie koncertów, festiwali, wykładów, wystaw, seminariów, warsztatów,

propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w innych instytucjach edukacji i upowszechniania kultury zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej,

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

Wspieranie nieprofesjonalnej aktywności muzycznej polskiego społeczeństwa,

działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej,

współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami muzycznymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, mediami i indywidualnymi artystami.

Współpracę międzynarodową z instytucjami i osobami o zbliżonych celach.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne fundusze i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji i subwencji osób prawnych, administracji centralnej i samorządowej i innych organów grantodawczych,

sponsoringu,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku fundacji,

odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

realizacja celów statutowych,

sporządzanie planów pracy i budżetu,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

zawieranie umów w imieniu fundacji,

uchwalanie zmiany statutu,

podejmowanie uchwały o połączeniu i likwidacji Fundacji.

opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji

Zarząd może dokooptować nowych członków

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu.

2. W sprawach finansowych i majątkowych wymagana jest akceptacja większości członków Zarządu, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 8 listopada 2012 roku. 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s